Terms of Service – ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ ถือเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณกับบริษัท พรอนโต้ กรุ๊ป จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “Pronto” หรือ “เรา”)

Pronto ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า

 1. บริการของเรา
  • Pronto ให้บริการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ บริการของเรารวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ เขียนเนื้อหา ปรับแต่ง SEO และอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนหน้าสมัครใช้บริการ
 2. ข้อจำกัดในการให้บริการ
  • Pronto จะไม่รับผิดชอบงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบริการ ณ วันที่ตกลงเริ่มให้บริการ
  • การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของบริการจะไม่มีผล เว้นแต่ว่าจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับ Pronto
 3. ความรับผิดชอบ
  • Pronto มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือทางการตลาด วิธีการ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของธุรกิจและการให้บริการลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว
  • คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ
  • Pronto อาจติดตั้งระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ ในกรณีที่จำเป็น แต่คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. ลิขสิทธิ์
  • ไฟล์และข้อมูลทุกชนิด รวมถึงโปรแกรม เนื้อหา รูปภาพ ดีไซน์ และข้อมูลอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการให้บริการถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Pronto แต่เพียงผู้เดียว แม้คุณจะขอยกเลิกบริการไปแล้วก็ตาม
  • เมื่อคุณชำระค่าบริการเป็นระยะเวลา 12 รอบบิลติดต่อกัน คุณสามารถนำเนื้อหา บทความ ดีไซน์ และโครงร่างของหน้าเว็บไปใช้บนเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสื่อการตลาดของคุณได้ ยกเว้น ไฟล์ PSD โปรแกรม หรือโค้ดอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มของเรา
 5. ลิ้งก์
  • คุณรับทราบและอนุญาตให้ Pronto นำชื่อของบริษัทและเว็บไซต์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด
 6. การยกเลิกบริการ
  • ข้อตกลงการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
  • Pronto จะเริ่มคิดค่าบริการทันทีที่คุณสมัครใช้บริการ และจะตัดรอบบิลทุก 30 วันโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่คุณสมัครใช้บริการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล
  • การยกเลิกบริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • Pronto มีสิทธิ์ระงับการใช้งานทันที หากคุณไม่ชำระค่าบริการ
 7. การชำระเงิน
  • Pronto รับชำระเงินผ่านระบบ PayPal เท่านั้น โดยใช้อีเมลนี้ (เราจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ Paypal เอง)
 8. การปฏิเสธความรับผิด
  • Pronto ไม่อาจรับประกันว่าเว็บไซต์ทั้งส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดจะสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ปราศจากการรบกวนหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กับเราในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าว
  • Pronto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน การลบข้อมูล หรือความล่าช้าของเว็บไซต์
 9. ข้อจำกัดความรับผิด
  • Pronto จะชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของบริการหรือพนักงานของเรา โดยจะชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าที่คุณชำระค่าบริการ 3 รอบบิลล่าสุด
  • Pronto จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายกรณีเกิดการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายที่ส่งผลในภายหลัง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่มีบทลงโทษ หรือความเสียหายเฉพาะ อันเกิดจากการใช้งานโปรแกรม อุปกรณ์ ข้อมูล หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอก
  • Pronto จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากไวรัส แฮกเกอร์ หรือกรณีข้อมูลสูญหาย แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
 10. การชดใช้ค่าเสียหาย
  • คุณตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้อง Pronto จากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอก
  • Pronto ตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องคุณจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาดของบริการหรือพนักงานของเราเอง
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้และข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของ Pronto จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย